Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Na osnovu člana 58. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš (Novi prečišćeni tekst), predsjedavajuća OV-a Vareš Mahira Brkić zakazala je 28. sjednicu Općinskog vijeća Vareš.

U redakciju Hrvatskog radija Bobovac Vareš stigla je obavijest o neopozivoj ostavci Zdravka Maroševića na mjestu prdsjedinika Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice BiH Vareš koju u cijelosti prenosimo.

Nakon što Skupština ZDK nije dala suglasnost za dodjelu priznanja kompaniji Adriatic Metals BH priopćenje za javnost dostavila je predsjedavajuća

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Vareš Mahira Brkić je na osnovu člana 58. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš (Novi prečišćeni tekst), zakazala  27. sjednicu Općinskog vijeća Vareš.

Na osnovu člana 58. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš (Novi prečišćeni tekst), zakazana je  26. sjednica

Na osnovu člana 14. Odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele, br. 01-77/12 od 29.03. 2012. godine, Komisija za statutarna pitanja i propise, o b j a v l j u j e

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu općinskih priznanja za 2023. godinu 

Pozivaju se: građani, političke stranke, vjerske zajednice, udruženja građana, savjeti mjesnih zajednica, privredna društva, znanstvene, kulturne, obrazovne, sportske i druge institucije i javne ustanove sa sjedištem na području općine Vareš, vijećnici Općinskog vijeća Vareš i Općinski načelnik da podnesu prijedloge za dodjelu općinskih priznanja općine Vareš.

 Općinska priznanja za koja se mogu podnositi prijedlozi su:

1. Plaketa Općine Vareš za životno djelo,

2. Povelja o proglašenju počasnim građaninom/građankom općine Vareš.

 

1. PLAKETA OPĆINE VAREŠ ZA ŽIVOTNO DJELO

 Plaketa Općine Vareš za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji su u svom radu i djelovanju postigli izuzetne rezultate od opće društvene vrijednosti ili koji su značajno doprinijeli razvoju i afirmaciji općine Vareš na privrednom, znanstvenom, kulturnom, sportskom, humanitarnom ili drugom planu.

Uz Plaketu Općine Vareš za životno djelo dodjeljuje se i novčana nagrada.

Plaketa Općine Vareš za životno djelo može se dodijeliti i grupi pojedinaca, ako je određeno ostvarenje odnosno postignuće rezultat njihovog zajedničkog rada. U tom slučaju, svakom pojedincu pripada srazmjerni dio novčane nagrade.

Pod životnim djelom podrazumijeva se cjelovito djelo ili opus koji je pojedinac ostvario tijekom svog radnog vijeka ili koje predstavlja izuzetno vrijedan rezultat.

Plaketa Općine Vareš za životno djelo može se izuzetno dodijeliti i posmrtno, ali tek nakon što proteknu tri godine od smrti pojedinca kojeg se želi kandidirati za dodjelu ovog priznanja.

Kao kandidati za posmrtno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati pojedinci umrli nakon 01. siječnja/januara 2002. godine.

Posmrtno dodijeljena priznanja ne prati novčana nagrada.

 

2. POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM/GRAĐANKOM OPĆINE VAREŠ

Povelja o proglašenju počasnim građaninom/građankom Općine Vareš može se dodijeliti državljaninu Bosne i Hercegovine ili stranom državljaninu koji je svojim zalaganjem doprinio afirmaciji i dobrobiti općine Vareš ili razvoju i promicanju demokratskih principa i zaštiti ljudskih prava i sloboda.

Počasnim građaninom/građankom Općine Vareš ne može biti proglašen pojedinac koji ima prebivalište na području općine Vareš.

Počasni građanin/građanka ne stiče posebna prava odnosno obaveze.

Ako se pojedinac koji je proglašen počasnim građaninom/građankom Općine Vareš pokaže nedostojnim takve počasti, Općinsko vijeće Vareš može opozvati dodijeljeno priznanje.

 

 

KRITERIJI ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA

 Kriteriji za dodjelu Plakete Općine Vareš za životno djelo su:

 a) za pojedince:

 • postizanje značajnih rezultata u oblasti znanosti, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, amaterskog stvarateljstva i drugih društvenih djelatnosti ili najboljih rezultata u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području javnog djelovanja,

• doprinošenje unapređenju radnih procesa kreativnim radom ili inovacijama,

• dobijanje međunarodnih priznanja za vlastite inovacije,

• objavljivanje, prikazivanje, izlaganje, izvođenje ili prezentiranje na neki drugi način vlastitih ostvarenja značajnih za širu zajednicu,

• doprinošenje afirmaciji općine Vareš sportskim, kulturnim i drugim angažmanom i rezultatima,

• požrtvovno sudjelovanje u spašavanju života i materijalnih dobara prilikom elementarnih nepogoda,

• ugled i visoke moralne vrijednosti.

 

b) za pravne osobe:

• upošljavanje većeg broja radnika,

• ostvarenje značajne dobiti u poslovanju,

• vršenje znatnijih ulaganja u proširenje proizvodnih i drugih kapaciteta,

• davanje izuzetnog doprinosa u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda na području općine Vareš,

• postizanje poslovnih uspjeha na razini međunarodnih standarda,

• najmanje pet godina postojanja i kontinuiranog djelovanja,

• renome uzorne pravne osobe.

 

Povelja o proglašenju počasnim građaninom/građankom Općine Vareš može se dodijeliti pojedincima iz Bosne i Hercegovine ili inozemstva (državnici ili zvaničnici drugih država, članovi međunarodnih organizacija odnosno organizacija drugih država ili njihovih organa) koji su posebno zaslužni za:

• jačanje ugleda Općine Vareš u zemlji i inozemstvu,

• razvoj općine Vareš ili njenih pojedinih javnih djelatnosti,

• promicanje vrijednosti demokratskog društva,

• njegovanje tradicije.

 

 POSTUPAK DODJELE OPĆINSKIH PRIZNANJA

 Prijedlog za dodjelu općinskih priznanja dostavlja se Komisiji za statutarna pitanja i propise, poštom ili putem šaltera za prijem podnesaka, najkasnije do 30. juna/lipnja 2023. godine.

 Prijedlog treba sadržavati:

• ime, prezime i adresu pojedinca, odnosno naziv i adresu pravne osobe koja se predlažu za dodjelu općinskog priznanja, kao i ime i prezime, adresu i potpis predlagača,

• naziv općinskog priznanja za koje se prijedlog podnosi,

• obrazloženje prijedloga za dodjelu općinskog priznanja.

 

Uz prijedlog se mora priložiti odgovarajuća dokumentacija (objavljeni radovi, analize, prikazi, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Uz suglasnost podnositelja prijedloga, Komisija za statutarna pitanja i propise može promijeniti vrstu priznanja za koje se kandidat predlaže.

Komisija za statutarna pitanja i propise utvrđuje prijedlog odluke za dodjelu priznanja pojedincima i pravnim osobama i dostavlja je Općinskom vijeću Vareš na odlučivanje.

Komisija za statutarna pitanja i propise može, uz odgovarajuće obrazloženje, predložiti Općinskom vijeću Vareš da se neko od priznanja ne dodijeli.

Općinska priznanja dodjeljuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vareš povodom 16. kolovoza/augusta, Dana općine Vareš.

 

KOMISIJA ZA STATUTARNA PITANJA I PROPISE

 

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 3219

Jučer 4029

Ovaj Tjedan 3219

Ovaj Mjesec 94692

Ukupno 12906879

Currently are 307 guests and no members online