Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Ožujak 2024
Subota, 30 Ožujak 2024 08:37

Sretan Uskrs!

Svim slušateljima, članovima Kluba slušatelja, poslovnim suradnicima, posjetiteljima našega portala, našim Varešanima gdje god bili, kao i svim ljudima 

Published in Društvo
Četvrtak, 28 Ožujak 2024 08:57

Najavljujemo - Uskrsna igranka na Pržićima

Mladi MZ Pržići organiziraju igranku povodom Uskrsa. 

Published in Društvo

U studiju smo ugostili našu sugrađanku Aminu Hrvat, članicu teakwondo kolektiva Bosna Visoko koja je 24.03.2024. obranila titulu seniorske prvakinje u teakwondou i proglašena za jednu od 5 najboljih seniorki u ZDK, poslušajte...

Published in Podcast

Na osnovu Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transferi drugim razinama vlasti - Tekući transfer za stipendiranje studenata”

Published in Nove Vijesti

Služba za odnose sa javnošću i informiranje kupaca Podružnice“ Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će dana 28.03.2024.(četvrtak) zbog planskih radova na

Published in Nove Vijesti

U Biltenu dnevnih događaja Policijske stanice Vareš za dan 26.03.2024.godine u rubrici događaji iz oblasti sigurnosti prometa navedene su sljedeće informacije:

Published in Nove Vijesti

Na osnovu člana 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl.Novine FBiH, broj: 29/05), a s ciljem zaštite zdravlja građana,

Published in Društvo

Kroz projekt "Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u BiH" danas, 26.03.2024. godine otvorene su obnovljene

Published in Ostale Vijesti

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-4626/24 od 08.03.2024.godine (u daljem tekstu Program), Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu, Općine Vareš, objavljuje:
 
JAVNI POZIV za dodjelu poticaja samozapošljavanja  pripadnika braniteljske populacije  Zeničko-dobojskog kantona za 2024.godinu

I.    Predmet oglasa
Obavještavaju se branitelji i članovi njihovih obitelji s prebivalištem na području Općine Vareš, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Općini Vareš, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava  u svrhu poticaja samozapošljavanja i to:

    Program „Prvi biznis“ - u slučaju kada je podnositelj zahtjeva, registrirao planiranu djelatnost ne ranije od 01.01.2023. godine, a najkasnije s danom okončanja javnog poziva po ovom Programu;
    Program „Biznis plus“
Varijanta a) u slučaju kada je korisnik Programa poticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je od 01.01.2023. godine do okončanja Javnog poziva zaposlio jednog ili više radnika, koji su bili na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, te da se zahtjev za sufinanciranje zaposlenja ne podnosi za zaposlenje osobe za koje je aplikant ranije koristio ovo pravo;
Varijanta b) u slučaju kada je korisnik Programa poticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je zadržao poreznu registraciju i izmirio sve porezne obveze za 2023. godinu srazmjerno visini uplaćenog poreza na dobit.

II.    Pravo sudjelovanja na oglasu imaju:
    dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja;
    ratni vojni invalid;
    demobilizirani branitelj, koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim osoba koja su u OS pristupili kao maloljetni ili šest mjeseci po punoljetstvu, a s minimalno 12 mjeseci provedenih u OS;
    dijete šehida/poginulog branitelja do 35 godina života, dijete umrlog RVI i dijete umrlog nositelja najvećeg ratnog priznanja, do navršene 30 godina života;
    udovica šehida/poginulog branioca, korisnica obiteljske invalidnine;
    udovica ratnog vojnog invalida, korisnica obiteljske invalidnine;
    dijete umrlog demobiliziranog branitelja koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine i koje je s istim živjelo u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života;
    udovica umrlog demobiliziranog branitelja koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine i koja je s istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.

Posebni korisnici
1.    demobilizirani branitelj, koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 12 mjeseci u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine i
2.    dijete demobiliziranog branitelja koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine, do navršenih 30 godina života i pod uvjetom da žive u zajedničkom domaćinstvu s demobiliziranim braniteljom.

Predmetna novčana sredstva mogu biti odobrena posebnim korisnicima ako se na iste odnosi jedan od sljedećih slučajeva:
- da je priloženi plan poslovanja ocijenjen kao profesionalan i perspektivan;
- da opredijeljena novčana sredstva nisu utrošena;
- nedovoljnog broja odobrenih zahtjeva iz određene lokalne zajednice i
- utvrđivanja teških socijalno-ekonomskih prilika u obiteljii podnositelja zahtjeva.

III.    Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene preslike ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva)

A. „Prvi biznis“ - podnositelji zahtjeva su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. dokaz o pripadnosti braniteljskoj populaciji: rješenje o osobnoj ili obiteljskoj invalidnini, uvjerenje o provedenom vremenu u oružanim snagama podnositelja zahtjeva, odnosno roditelja ili supružnika ukoliko zahtjev podnosi dijete demobiliziranog branitelja ili supružnik umrlog demobiliziranog branitelja
2. uvjerenje o kretanju izdano od nadležnog MUP-a;
3. uvjerenje nadležne Porezne uprave o izmirenim poreznim obvezama;
4. dokaz o registraciji biznisa kao osnovne djelatnosti nakon 01.01.2023.godine, a najkasnije s danom zatvaranja ovog Javnog poziva;
5. plan poslovnih aktivnosti kojim će podnositelj zahtjeva dokazati poznavanje planirane poslovne aktivnosti sa stanovišta ulaganja, profita  i tržišta za istu. Isti mora sadržavati minimalno sljedeća poglavlja:
a)    Uvod- opis djelatnosti i predmet poslovanja
b)    Ciljevi poslovanja- narativno opisati ciljeve poslovanja s akcentom plana utroška sredstava za koje aplicira;
c)    Plan prihoda, rashoda, poslovni rezultat i investiranje- tabelarni prikaz traženih parametara koji će sadržavati uvid u utrošak sredstava za koje aplicira;
6. Izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista)- za aplikante djecu demobiliziranih branitelja;
7. Izvod iz matične knjige rođenih - dostavljaju samo djeca demobiliziranih branitelja;
8. Izjava supruge umrlog demobiliziranog branitelja da je s istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
9. Izvod iz matične knjige umrlog supružnika - dostavljaju samo supružnici umrlih demobiliziranih branitelja.

B.  „Biznis plus“-

Varijanta a)-podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.    uvjerenje nadležne Porezne uprave o izmirenim poreznim obvezama za aplikanta i registriranu djelatnost;
2.    uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje da je zaposlena osoba bila na evidenciji službe za zapošljavanje prije stupanja u radni odnos;

3.    obrazac JS 3100- Prijava osiguranja za zaposlenu osobu - izdan od nadležne Porezne uprave;
4.    obrazac JS 3650- Informacija o uplaćenim doprinosima za zaposlenu osobu - izdan od nadležne Porezne uprave (za zaposlene osobe u ožujku i travnju 2024. godine obrazac JS 3650 dostaviti najkasnije do 10.05.2024. godine);
5.    uvjerenje Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu, Općine Vareš o sudjelovanju u prethodnim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva;
6.    potvrda o kretanju izdana od strane nadležnog MUP-a.

Varijanta b)-podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.    izvod iz registra poslovnih subjekata porezne uprave kao dokaz o aktivnoj registraciji djelatnosti;
2.    uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama za podnositelja zahtjeva i registriranu djelatnost;
3.    uvjerenje Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu, Općine Vareš o sudjelovanju u prethodnim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva.
4.    Godišnja prijava poreza na dohodak (GPD-1051) ili godišnja prijava poreza na dobit (PP-801) ovjerena od nadležne porezne uprave i dokazi (uplatnice banke) o uplaćenom porezu na dohodak/dobit.

IV.    Visina sredstva
    Program „Prvi biznis“ – 12.000,00KM.
    Program „Biznis plus“ - Varijanta a)– do 9.000,00KM
                                     - Varijanta b) od 1.000,00KM do 7.000,00KM

V.    Postupak odobravanja sredstava
Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresirani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta Javnog poziva.
Na osnovu donesene odluke Ministarstva, općina, Ministarstvo i Korisnik potpisati će ugovor kojim će biti detaljno regulirane sve obaveze strana u postupku.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu, Općine Vareš i Ministarstvu.

VI.    Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 19.04.2024. godine

VII.    Podnošenje zahtjeva
Obrasce zahtjeva zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu, Općine Vareš.
Podnositelj je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu Javnim pozivom (original ili ovjerene preslike ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).
Zahtjevi s kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu, Općine Vareš.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

Sve imenice upotrijebljene u muškom ili ženskom rodu u ovom Javnom pozivu odnose se na oba spola.


Published in Nove Vijesti

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja zapošljavanja pripadnika braniteljske populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim osobama za 2024. godinu

Published in Nove Vijesti
Stranica 1 od 5

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2578

Jučer 7216

Ovaj Tjedan 21556

Ovaj Mjesec 216397

Ukupno 14718296

Currently are 105 guests and no members online