Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

J A V N I  P O Z I V za izbor članova Zdravstvenog savjeta općine Vareš

24 Sij 2024
524 times

 

Na osnovu člana 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Službene novine FBiH, broj: 46/10 i 75/13), člana 65. i 66. Zakona

o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata FBiH (Službene novine FBiH, broj: 40/10), i člana 33. i 26. Statuta Općine Vareš – prečišćeni tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine, Općinski načelnik dana 24.01. 2024. godine      o b j a v lj u j e

J A V N I  P O Z I V  za izbor članova Zdravstvenog savjeta općine Vareš

I

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za izbor članova Zdravstvenog savjeta općine Vareš, a u cilju ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata i provođenja društvene brige za zdravlje građana općine Vareš.

II

Zdravstveni savjet općine Vareš broji 9 (devet) članova i čine ga:

- predstavnik Općine Vareš,

- predstavnik pacijenata i udruženja za zaštitu prava pacijenata,

- predstavnik stručnih udruženja,

- predstavnik sindikata zdravstvenih radnika,

- predstavnik zdravstvene ustanove,

- predstavnik Crvenog križa općine Vareš i sličnih udruženja,

- predstavnik mladih i udruženja/sportskih klubova koji rade s mladima,

- predstavnik privatnih zdravstvenih ustanova odnosno privatnih praksi,

- predstavnik penzionera.

III

Zdravstveni savjet općine Vareš obavlja sljedeće poslove:

- predlaže i evaluira provođenje zdravstvene zaštite na području općine Vareš,

- daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite i predlaže mjere za  

     poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite na svom području,

- prati primjenu propisa na području općine koji se odnose na zaštitu prava i interesa  

     pacijenata i predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i unapređenje prava pacijenata  

     na području općine,

- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području općine i o težim   

     povredama obavještava kantonalno ministarstvo i katonalni zdravstveni savjet,

- općinskom vijeći i kantonalnom ministarstvu podnosi godišnji izvještaj o radu,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonskim propisima.

IV

Prijedloge kandidata za članove Zdravstvenog savjeta općine Vareš mogu dostaviti: institucije i ustanove sa područja općine Vareš, mjesne zajednice, udruženja građana, sportski klubovi i sindikat zdravstvenih radnika.

Prijedlog mora biti obrazložen, uz kraću biografiju kandidata, adresu stanovanja i kontakt telefon.

 

V

Kandidati za Zdravstveni savjet općine Vareš moraju ispunjavati sljedeće uslove:

- da su punoljetni,

- da su državljani Bosne i Hercegovine,

- da imaju prebivalište na području općine Vareš.

VI

Uz prijedlog je potrebno dostaviti sljedeće dokaze:

- ovjerenu kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu (orginal ili ovjerenu kopiju),

- uvjerenje o mjestu prebivališta.

VII

Općinski načelnik će imenovati Komisiju za provođenje Javnog poziva koja će na osnovu pristiglih prijedloga sačiniti listu kandidata za Zdravstveni savjet općine Vareš.

Nakon provedene procedure, Općinski načelnik će Rješenjem imenovati Zdravstveni savjet općine Vareš na period od 4 (četiri) godine.

VIII

Prijedlozi sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Vareš, Komsija za izbor članova Zdravstvenog savjeta općine Vareš, Ul. Zvijezda br. 34, 71330 Vareš, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za izbor članova Zdravstvenog savjeta općine Vareš – ne otvarati“ 

IX

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Općine Vareš 24.01. 2024. godine i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 Neblagovremeni i nepotpuni prijedlozi se neće uzeti u razmatranje!

 

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 3183

Jučer 8359

Ovaj Tjedan 25954

Ovaj Mjesec 232587

Ukupno 14240541

Currently are 165 guests and no members online