Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PONOVNI JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim poduzećima kojima je osnivač Općina Vareš

27 Srp 2023
752 times

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03  i 65/13),

člana 33. Statuta Općine Vareš (prečišćeni tekst), broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine i člana 15. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe, broj: 01-149/20 od 29.10.2020. godine,  Općinski načelnik Općine Vareš   r a s p i s u j e 

PONOVNI JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim poduzećima kojima je osnivač Općina Vareš

I. PREDMET JAVNOG OGLASA

Raspisuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim preduzećima čiji je osnivač Općina Vareš, i to:

1. Javno komunalno preduzeće d.o.o. Vareš, tri (3) člana;

2. Javno preduzeće  „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš, tri (3) člana;

II. OPIS POZICIJE

Nadzorni odbor ima sljedeće nadležnosti:

Nadzire rad uprave preduzeća, nadzire poslovanje preduzeća, priprema Poslovnik i predlaže ga skupštini, priprema Etički kodeks i predlaže ga skupštini, vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje skupštini, razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provođenje, daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita, predlaže način pokrića gubitka, imenuje i razrješava članove uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u Poslovniku, odnosno poslovnicima, te važećim propisima, daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene Zakonom o javnim nabavkama, daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima, usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije, podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu nadzornog odbora i odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okviru postojećeg i revidiranog plana, saziva skupštinu javnog preduzeća, nadzire upravu u provođenju preporuka datih od strane odbora za reviziju, te vanjskog revizora sa specifičnim rokovima, sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja javnog preduzeća, redovito izvještavanje skupštine javnog preduzeća o svom radu, davanje instrukcija organima preduzeća radi otklanjanja nepravilnosti u radu, prisustvuje sjednicama skupštine javnog preduzeća i učešća u raspravi bez prava glasa, pregled poslovnih knjiga i dokumentacije javnog preduzeća i drugi poslovi predviđeni Zakonom.

III. MANDAT 

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora,a najviše dva mandata uzastopno.

IV. UVJETI ZA POZICIJE

Svi  kandidati  moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:

1. Opći uvjeti

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) da su stariji od 18 godina ;

c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije;

d) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član

IX. 1. Ustava BiH);

e) da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03  i 65/13)

f) da nema privatni/finansijski interes u Javnom preduzeću u kojem se kandiduje;

g) da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti FBiH, ako se radi o konačnom imenovanju u organe javnih preduzeća;

h) da nije osuđivan za krivična djela 

i) da se ne vodi krivični postupak

2. Posebni uvjeti

a) da imaju VSS ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova;

b) da imaju radno iskustvo od najmanje 3 godine nakon sticanja VSS ili visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova;

c) da nisu predsjednici ili članovi nadzornog ili upravnog odbora u drugom pravnom licu sa većinskim državnim kapitalom ili odbora za reviziju;

d) da imaju certifikat o završenom usavršavanju u skladu  sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22) odnosno ovjerenu  izjavu kandidata  da prihvata obaveze  da će u roku od šest mjeseci  proći stručno usavršavanje i steći certifikat o završenom usavršavanju, odnosno  važeće uvjerenje o statusu kandidata u postupku usavršavanja iz člana 7a.ove uredbe;

e) komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno vođenje upražnjenih pozicija;

f) sposobnost nepristranog donošenja odluke;

g) prilagodljivost timskom radu;

h) sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa;

i) rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažovanja;

j) preporuku ranijih neposrednih rukovodilaca; (nije obavezna)

V POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu na oglas (koju možete preuzeti na web stanici Općine Vareš (www.vares.info)  ili na info pultu Općine Vareš)  kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) kraću biografiju;

b) uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od tri mjeseca ; 

c) ovjerenu kopiju diplome

d) uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od tri mjeseca (dostaviti po konačnom imenovanju)

e) uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prestup (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od 3 mjeseca (dostaviti po konačnom imenovanju)

f) potvrdu o radnom stažu;

g) potvrda (CIPS) o prebivalištu ;

h) preporuku ranijih neposrednih rukovodilaca; (nije obavezna)

i) ovjerenu izjavu kojom se dokazuju opći uvjeti  (tačke: c,d,e, f, g, h, i) i posebni uvjeti (tačka c).

         j)certifikat o završenom usavršavanju u skladu  sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala( “Službene novine Federacije BiH”, broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22) ( prilažu kandidati koji posjeduju certifikat).  

 Kandidati koji ne posjeduju navedeni certifikat prilažu ovjerenu izjavu kod nadležnog organa kojom se obavezuje da će u roku od šest (6) mjeseci proći stručno usavršavanje i steći certifikat o završenom usavršavanju ili prilažu  važeće uvjerenje o statusu kandidata u postupku usavršavanja iz člana 7a.ove uredbe; 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

 VI PODNOŠENJE PRIJAVA

 Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa i računa se od datuma posljednje objave.

Obrazac prijave na Javni oglas može se preuzeti na web stranici i info pultu Općine Vareš.

Podnosioci prijave u prijavi na oglas obavezno trebaju navesti  naziv Nadzornog odbora javnog preduzeća u koji se prijavljuju.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor u regulirane organe. Komisija će prije intervjua zahtijevati da kandidati koji su ušli u uži izbor daju podatke  o odgovarajućem broju  ranijih neposrednih rukovodilaca od kojih mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. 

 Prilikom pozivanja kandidata na intervju svaki kandidat mora popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost  koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Obrasci se mogu popuniti neposredno prije intervjua.

Nakon intervjua Komisija će putem pisane preporuke predložiti rang - listu sa najboljim kandidatima i dostaviti odgovornom javnom službeniku (Skupštini javnog preduzeća) na daljnje razmatranje.

U slučaju kada postoje dokazi da principi utvrđeni u članu 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03  i 65/13) ili postupci nisu ispoštovani, zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Prigovor na konačna imenovanja podnosi se odgovornom javnom službeniku – Skupštini javnog preduzeća, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Javni oglas će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ , na web stranici Općine Vareš, na oglasnoj tabli Općine Vareš i na oglasnim tablama javnih preduzeća.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave za Javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: 

„JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JAVNIM PREDUZEĆIMA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA VAREŠ

- NE OTVARAJ“

(navesti naziv Nadzornog odbora javnog preduzeća na koji se prijava odnosi) na slijedeću adresu:

KOMISIJA ZA IZBOR U REGULIRANE ORGANE OPĆINSKOG VIJEĆA VAREŠ

Ulica: Zvijezda br. 34 71330 VAREŠ

 

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 3088

Jučer 5017

Ovaj Tjedan 8105

Ovaj Mjesec 202946

Ukupno 14704845

Currently are 315 guests and no members online